Menu
Home Page

Christ the King Catholic Primary School

Ysgol Gynradd Crist y Brenin

Learning to Love. Loving to Learn

Dysgu caru, Dwlu dysgu.

Summer Term Ends - Friday 22nd July
  • Search
  • Translate

Ymadrodd Cymraeg

Ysgol Gynradd Gatholig Crist Y Brenin

Ymadrodd Gymraeg 2019-2020 (Autumn)

Dyddiad

Phrases

9 Medi

Mae’n amser chwarae

Mae’n amser cinio

Mae’n amser mynd adre

 

  23 Medi

Beth wyt ti’n wneud?

(bear-th oit teen nide?)

What are you doing?

 

Dw i’..... (chwarae / darllen / ysgrifennu / bwyta / gwaith / meddwl)

Dween...(cwar-eye / dar-len / us-griff-en-ee / boy-ta / g-why-th / meth-ol)

I am.......(playing / reading / writing / eating / working / thinking)

 

 7 Hydref

 

 

Beth sy’n bod?

(Bear-th seen bord?)

(What’s the matter?)

 

Mae pen tost gyda fi /mae bola tost gyda fi

(My pen tost gu-dar vee/ my bol-a tost gu-dar vee)

(I’ve got a bad head / I’ve got a bad tummy)

 

Dw i’n oer iawn / Dw i’n boeth iawn 

(Dween oy-er yow-n / dween boy-th yow-n)

(I’m very cold / I’m very hot)

 

Fi wedi colli fy pensil / pen

Vee wed-ee co-lee vuh pencil / pen

(I’ve lost my pencil)

 21 Hydref

Beth wyt ti eisiau?

Bear-th oyt tee eye-shy?

(What do you want?)

 

Dw i eisiau....... afal / pensil / i mynd i’r ty bach / help

(dwee eye-shy...av-al / pensil / ee min-deer tee back / help

(I want an apple / a pencil / to go to the toilet / help)

4 Tachwedd

Wyt ti’n hoffi……………….(darllen / afalau /gwylio rygbi /chwarae pel-droed)

Oi teen hoff-ee...(dar-len/aval-eye/gwil-leo rug-bee/cwar-eye pell-droy-d)

(Do you like……….…(reading / apples / watching rugby / playing football)

 

Ydw, dw i’n hoffi……………. 

Udd-oo, dween hoff-ee…..

(Yes, I like…………...)

 

Nag ydw, dw i ddim yn hoffi…………....

Nag-udoo, dwee thim un hoff-ee

 (No, I don’t like……………)

18 Tachwedd

Ble est ti?

(Bl-air est tee?)

(Where did you go?)

 

Es i i/i’r sinema/traeth/parc/Sbaen/Yr Alban/gem bel-droed.

Airs ee ee/ear sinema/try-th/parc/spine/ear-al-ban/gem bell-droid.

(I went to/to the cinema/beach/park/Spain/Scotland/football game.)

2 Rhagfyr

Ga i..............os gwelwch yn dda? (pensil / papur / llyfrau / afal / dwr / help)

Gar-ee.........oss gwel-uk un thar? (pensil/pap-eer/luff-rye/aval/do-er/help)

(May I have............please?) (pencil/paper/books/apple/water/help)

 

Wrth gwrs! (orth gors) (Of course)

Dyma ti (dum-ar tee) (Here you go)

Mae’n ddrwg, does dim .......gyda fi.  (mine throog, doys-dim.....gud-ar vee)

(I’m sorry, I haven’t got........)

 

16 Rhagfyr

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Hapus

(nad-ol-ig clow-en ah bl-oi-thin new-ith hap-is)

(Merry Christmas and a Happy New Year)

 

Diolch, a ti! Dee-olk, ah tee! (Thank you, and you!)

 

 

Dyddiad

Phrases

 

  18 Ionawr

Oes..............’da ti?   Ois.....dar-tee?

(Have you got.....?)  (pensil /chwaer /ci / ffrwythau / darllen)

 

Oes, mae............gyda fi. (Yes, I’ve got...)

Nag oes, does dim............gyda fi.  (No, I haven’t got...)

 

 1 Chwefror

 

 

Ga i..............os gwelwch yn dda? Gar-ee.......oss-gwel-uch-un-thar?

(May I have............please?) (pensil / papur / llyfrau / afal / dwr / help)

 

Wrth gwrs! (Of course)

Dyma ti (Here you go)

Mae’n ddrwg, does dim .......gyda fi.  (I’m sorry, I haven’t got........)

 

 15 Chwefror

Sut wyt ti’n teimlo?

Sit-oy-teen-time-loh?

(How are you feeling?)

 

Dw i’n da iawn / bendegedig / hapus / wedi blino / sal / ofnadwy.

Dween dye yown / ben-dig-ed-ig / hap is / weddy-bleeno / sal / orf-nad-oy.

(I am very good / fantastic / happy / tired / ill / awful )

 

 

 

Ymadrodd Cymraeg Haf (Summer)

 

Dyddiad

Phrases

 

  29 Ebrill

Faint o’r gloch ydy hi?

What is the time?

Fine-t-or-glock-ud-uh-hee?

 

Mae hi’n pump o’r gloch / hanner awr wedi nawr.

It is 5 o’clock / half past 9.

My-heen-pimp-or-glock / hanna-our-wedi-now-r.

 

 

13 Mai

 

Pryd mae dy benblwydd dy?

When is your birthday?

Preed-my-duh-ben-bloyth-dee?

 

Mae fy mhenblwydd ym mis Tachwedd.

My birthday is in November.

My-fuh-men-bloyth-um-mees-tack-weth.

3 Mehefin

Sut oedd y tywydd?

What was the weather like?

Sit-oith-u-tuh-with?

 

Roedd hi’n bwrw glaw.

It was raining

Roy-th-heen-boo-roo-gl-ow

 

Doedd hi ddim yn heulog.

It was not sunny

Doy-th-hee-thim-un-high-log.

17 Mehefin

Wyt ti’n gallu wneud gymnasteg / jwdo?

Are you able to do gymnastics / judo?

Oit-teen-gaclee-oo-nide-gymnasteg / jood-o?

 

Ydw dw i’n gallu wneud gymnasteg / jwdo.

Yes, I’m able to do gymnastics / judo.

U-doo-dween-gaclee-oo-nide-gymnasteg / jood-oh.

 

Nag ydw, dw i ddim yn gallu wneud gymnasteg / jwdo

No, I’m not able to do gymnastics / judo.

Nag-udoo-dwee-thim-un-gaclee-oo-nide-gymnasteg / jood-oh.

1 Gorffenaf

Faint mae’n gostio?

How much does it cost?

Fine-t-mine-gost-ee-o?

 

Mae’n costio deg punt / ceiniog.

It costs 10 pounds / pence.

Mine – cost-ee-o – deg – pint / kine-ee-og

 15 Gorffenaf

Beth wyt ti’n mynd yn y gwyliau haf?

Where are you going in the summer holidays?

B-airth-oit-teen-min-d-un-u-gwill-ee-eye-half?

 

Dw i’n mynd i Ffrainc / Gorllewin Cymru / Sbaen

I’m going to France / West Wales / Spain

Dween-min-d-ee-frank / gor-clue-win / come-ree

 

Challenge!

Mewn awyren / car / carafan

In a airplane / car / caravan

m-ow-n-ar-wir-en / car / cara-fan

Top