Menu
Home Page

Christ the King Catholic Primary School

Ysgol Gynradd Crist y Brenin

Learning to Love. Loving to Learn

Dysgu caru, Dwlu dysgu.

We are a Gold Rights Respecting School
  • Search
  • Translate

Ymadrodd Cymraeg

Ysgol Gynradd Gatholig Crist Y Brenin

Ymadrodd Gymraeg 2022-23 (Autumn)

Dyddiad

Phrases

3 Hydref

Mae’n amser chwarae It is play time.

Mae’n amser cinio It is dinner time.

Mae’n amser mynd adre It is home time.

 

10 Hydref

Beth wyt ti’n wneud?

(bear-th oit teen nide?)

What are you doing?

 

Dw i’..... (chwarae / darllen / ysgrifennu / bwyta / gwaith / meddwl)

Dween...(cwar-eye / dar-len / us-griff-en-ee / boy-ta / g-why-th / meth-ol)

I am.......(playing / reading / writing / eating / working / thinking)

 

17 Hydref

 

 

Beth sy’n bod?

(Bear-th seen bord?)

(What’s the matter?)

 

Mae pen tost gyda fi /mae bola tost gyda fi

(My pen tost gu-dar vee/ my bol-a tost gu-dar vee)

(I’ve got a bad head / I’ve got a bad tummy)

 

Dw i’n oer iawn / Dw i’n boeth iawn 

(Dween oy-er yow-n / dween boy-th yow-n)

(I’m very cold / I’m very hot)

 

Fi wedi colli fy pensil / pen

Vee wed-ee co-lee vuh pencil / pen

(I’ve lost my pencil)

 24 Hydref

Beth wyt ti eisiau?

Bear-th oyt tee eye-shy?

(What do you want?)

 

Dw i eisiau....... afal / pensil / i mynd i’r ty bach / help

(dwee eye-shy...av-al / pensil / ee min-deer tee back / help

(I want an apple / a pencil / to go to the toilet / help)

7 Tachwedd

Wyt ti’n hoffi……………….(darllen / afalau /gwylio rygbi /chwarae pel-droed)

Oi teen hoff-ee...(dar-len/aval-eye/gwil-leo rug-bee/cwar-eye pell-droy-d)

(Do you like……….…(reading / apples / watching rugby / playing football)

 

Ydw, dw i’n hoffi……………. 

Udd-oo, dween hoff-ee…..

(Yes, I like…………...)

 

Nag ydw, dw i ddim yn hoffi…………....

Nag-udoo, dwee thim un hoff-ee

 (No, I don’t like……………)

14 Tachwedd

Ble est ti?

(Bl-air est tee?)

(Where did you go?)

 

Es i i/i’r sinema/traeth/parc/Sbaen/Yr Alban/gem bel-droed.

Airs ee ee/ear sinema/try-th/parc/spine/ear-al-ban/gem bell-droid.

(I went to/to the cinema/beach/park/Spain/Scotland/football game.)

21 Tachwedd

Ga i..............os gwelwch yn dda? (pensil / papur / llyfrau / afal / dwr / help)

Gar-ee.........oss gwel-uk un thar? (pensil/pap-eer/luff-rye/aval/do-er/help)

(May I have............please?) (pencil/paper/books/apple/water/help)

 

Wrth gwrs! (orth gors) (Of course)

Dyma ti (dum-ar tee) (Here you go)

Mae’n ddrwg, does dim .......gyda fi.  (mine throog, doys-dim.....gud-ar vee)

(I’m sorry, I haven’t got........)

 

28 Tachwedd

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Hapus

(nad-ol-ig clow-en ah bl-oi-thin new-ith hap-is)

(Merry Christmas and a Happy New Year)

 

Diolch, a ti! Dee-olk, ah tee! (Thank you, and you!)

 

 

 
 
 
 
 
 

Dyddiad 

 
 
 
 

Phrases 

 
 
 
 

  

  9-20 Ionawr 

 
 

Oes..............’da ti?   Ois.....dar-tee? 

(Have you got.....?)  (pensil /chwaer /ci / ffrwythau / darllen) 

  

Oes, mae............gyda fi. (Yes, I’ve got...) 

Nag oes, does dim............gyda fi.  (No, I haven’t got...) 

 
 
 
 

  

 23 Ionawr -  

3 Chwefror  

  

  

 
 

Ga i..............os gwelwch yn dda? Gar-ee.......oss-gwel-uch-un-thar? 

(May I have............please?) (pensil / papur / llyfrau / afal / dwr / help) 

  

Wrth gwrs! (Of course) 

Dyma ti (Here you go)  

Mae’n ddrwg, does dim .......gyda fi.  (I’m sorry, I haven’t got........) 

  

 
 
 
 

6-17 Chwefror  

 
 

Sut wyt ti’n teimlo?  

Sit-oy-teen-time-loh? 

(How are you feeling?) 

  

Dw i’n da iawn / bendegedig / hapus / wedi blino / sal / ofnadwy.  

Dween dye yown / ben-dig-ed-ig / hap is / weddy-bleeno / sal / orf-nad-oy. 

(I am very good / fantastic / happy / tired / ill / awful ) 

  

 
 
 
 
 
 

  

27 Chwefror- 10 Mawrth 

 
 
 
 

Beth wyt ti’n wneud?  

(bear-th oit teen nide?) 

What are you doing? 

  

Dw i..... (chwarae / darllen / ysgrifennu / bwyta / gwaith / meddwl) 

Dween...(cwar-eye / dar-len / us-griff-en-ee / boy-ta / g-why-th / meth-ol) 

I am.......(playing / reading / writing / eating / working / thinking) 

 
 
 
 

  

13-24 Mawrth  

  

  

 
 

Beth sy’n bod?  

(Bear-th seen bord?) 

(What’s the matter?) 

  

Mae pen tost gyda fi /mae bola tost gyda fi  

(My pen tost gu-dar vee/ my bol-a tost gu-dar vee) 

(I’ve got a bad head / I’ve got a bad tummy) 

  

Dw i’n oer iawn / Dw i’n boeth iawn   

(Dween oy-er yow-n / dween boy-th yow-n) 

(I’m very cold / I’m very hot) 

  

Fi wedi colli fy pensil / pen 

Vee wed-ee co-lee vuh pencil / pen 

(I’ve lost my pencil) 

  

 
 
 
 
 
 

27-31 Mawrth 

 
 
 
 

Wyt ti’n hoffi……………….(darllen / afalau /gwylio rygbi /chwarae pel-droed) 

Oi teen hoff-ee...(dar-len/aval-eye/gwil-leo rug-bee/cwar-eye pell-droy-d) 

(Do you like……….…(reading / apples / watching rugby / playing football) 

  

Ydw, dw i’n hoffi…………….   

Udd-oo, dween hoff-ee….. 

(Yes, I like…………...) 

  

Nag ydw, dw i ddim yn hoffi………….... 

Nag-udoo, dwee thim un hoff-ee 

 (No, I don’t like……………) 

 

Ymadrodd Cymraeg Haf (Summer) 

  

 
 
 
 
 
 

Dyddiad 

 
 
 
 

Phrases 

 
 
 
 

  

  17- 28 Ebrill  

 
 

Faint o’r gloch ydy hi? 

What is the time? 

Fine-t-or-glock-ud-uh-hee? 

  

Mae hi’n pump o’r gloch / hanner awr wedi nawr. 

It is 5 o’clock / half past 9. 

My-heen-pimp-or-glock / hanna-our-wedi-now-r. 

 
 
 
 

  

  

1-19 Mai 

  

 
 

Pryd mae dy benblwydd dy? 

When is your birthday? 

Preed-my-duh-ben-bloyth-dee? 

  

Mae fy mhenblwydd ym mis Tachwedd. 

My birthday is in November. 

My-fuh-men-bloyth-um-mees-tack-weth. 

 
 
 
 

22 - 26 Mai 

 
 

Sut oedd y tywydd? 

What was the weather like? 

Sit-oith-u-tuh-with? 

  

Roedd hi’n bwrw glaw. 

It was raining 

Roy-th-heen-boo-roo-gl-ow 

  

Doedd hi ddim yn heulog. 

It was not sunny 

Doy-th-hee-thim-un-high-log. 

 
 
 
 

5-16 Mehefin 

 
 

Wyt ti’n gallu wneud gymnasteg / jwdo? 

Are you able to do gymnastics / judo? 

Oit-teen-gaclee-oo-nide-gymnasteg / jood-o? 

  

Ydw dw i’n gallu wneud gymnasteg / jwdo. 

Yes, I’m able to do gymnastics / judo. 

U-doo-dween-gaclee-oo-nide-gymnasteg / jood-oh. 

  

Nag ydw, dw i ddim yn gallu wneud gymnasteg / jwdo 

No, I’m not able to do gymnastics / judo. 

Nag-udoo-dwee-thim-un-gaclee-oo-nide-gymnasteg / jood-oh. 

 
 
 
 

19-30 Mehefin 

 
 

Faint mae’n gostio? 

How much does it cost? 

Fine-t-mine-gost-ee-o? 

  

Mae’n costio deg punt / ceiniog. 

It costs 10 pounds / pence. 

Mine – cost-ee-o – deg – pint / kine-ee-og 

 
 
 
 

3-21 Gorffenaf 

 
 

Beth wyt ti’n mynd yn y gwyliau haf? 

Where are you going in the summer holidays? 

B-airth-oit-teen-min-d-un-u-gwill-ee-eye-half? 

  

Dw i’n mynd i Ffrainc / Gorllewin Cymru / Sbaen 

I’m going to France / West Wales / Spain 

Dween-min-d-ee-frank / gor-clue-win / come-ree 

  

Challenge! 

Mewn awyren / car / carafan 

In a airplane / car / caravan 

m-ow-n-ar-wir-en / car / cara-fan 

Top